Visie op de zorg

De zorgen van ziekenhuizen

De laatste jaren staan ziekenhuizen onder grote druk van de overheid, zorgverzekeraars en het algemene publiek om kostenbewuster, transparanter en meer patiëntgericht te werken. Dit heeft geleid tot grote veranderingen in en om ziekenhuizen, waarbij binnen het ziekenhuis andere machtsverhoudingen ontstaan. Elk ziekenhuis maakt op basis van cultuur en historie zijn eigen keuzes, waardoor het een eigen positionering en identiteit ontwikkelt. Buiten het ziekenhuis heeft dit geleid tot andere inkoopcombinaties en meer maatschappelijke invloed en interactie.

Ziekenhuizen zijn over het algemeen zeer procesgericht. Door het strikt naleven van werkprocedures en routines worden de kwaliteit en veiligheid voor patiënten geborgd. Om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren is een grotere mate van patiëntgerichtheid nodig. Door oprechte aandacht voor de noden en wensen van patiënten komen ook de niet-medische aspecten naar voren die van grote invloed zijn op de waardering voor het ziekenhuis. Als ziekenhuizen patiëntgerichtheid integraal doorvoeren gaat niet alleen de waardering van patiënten omhoog, maar ook de kwaliteit van de zorg, wordt het ziekenhuis doelmatiger en financieel gezonder en neemt de concurrentiekracht toe.

Panacea is van mening dat marktonderzoek en (zorg)marketing niet alleen groei kan bewerkstelligen, maar bovenal een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de zorg en het beteugelen van de kosten door een doelmatiger inzet van mensen en middelen.
Meer informatie over het boek Beyond the Pill

De uitdaging voor farmaceutische ondernemingen

Overheid, politiek en zorgverzekeraars doen een beroep op ziekenhuizen om kosteneffectiever, doelmatiger en patiëntgerichter te gaan werken. Het ziekenhuis stelt in een reactie daarop andere eisen aan de farmaceutische industrie. Het gaat meer om de toegevoegde waarde die wordt geboden om het ziekenhuis te helpen in haar streven naar kosteneffectiviteit, efficiëntie en doelmatigheid. Ziekenhuizen verwachten dat farmaceutische ondernemingen hieraan meewerken.

De actuele marktontwikkelingen vereisen een nieuwe strategie van farmaceutische bedrijven om competitief te blijven en de concurrentie aan te kunnen in het huidige marktklimaat. De ontwikkeling en productie van geneesmiddelen alleen is niet langer voldoende en er moet gezocht worden naar andere manieren om een betere meerwaarde te kunnen leveren aan de gezondheidszorg. In de literatuur en in de markt zie je een opkomende trend van nieuwe strategieën die Beyond-the-Pill-strategieën worden genoemd.

Het nadeel van deze Beyond-the-Pill strategieën is dat ze een geheel andere benadering vereisen van farmaceutische bedrijven. Het gaat ter hierbij namelijk om dat farmaceutische bedrijven veel meer vraaggericht gaan denken in plaats van productgericht, zoals nu het geval is. Farmaceutische bedrijven zullen moeten kijken naar welke problemen zich voordoen binnen de gezondheidszorg en daarop hun aandacht richten. Ze zullen niet langer zondermeer hun producten/services de markt op kunnen “duwen”. Van farmaceutische ondernemingen wordt een enorm aanpassingsvermogen gevraagd. Zijn zij bereid en in staat om zich te schikken naar de sterk veranderende marktomstandigheden? En hoe kunnen ze succesvol inspelen op de nieuwe doelgroepen en behoeften die in de ziekenhuismarkt ontstaan?
Meer informatie over het boek Beyond the Pill